Trafik Kontrol Yönetmeliği.....

(1/2) > >>

Highside:
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1-Bu Yönergenin amacı, karayollarında trafik kontrollerinin yapılış esas ve usulleri ile kontrol programlarının hazırlanması ve uygulama sonuçlarının değerlendirilmesinde göz önünde tutulacak hususları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2-Bu Yönerge; karayolları üzerinde, trafiğin düzenlenmesi, işaret ve yön tayini, seyir halinde kontrol, ihbarlı kontrol ve sabit kontrol ile bu çalışmalar sırasında görevli personelin uyması gereken yöntem ve şekilleri kapsar.

Tanımlar

MADDE 3-Bu Yönergede geçen;
 
a)Trafiğin Düzenlenmesi: Karayollarında can ve mal güvenliğini temin etmek üzere, trafiğin kurallara uygun olarak düzenli ve güvenli bir şekilde dağılımını sağlamaktır.
b)İşaret ve Yön Tayini: Taşıt ve/veya yaya trafiğinin düzenli ve güvenli bir şekilde yönlendirilmesini sağlamak amacı ile görevlilerin trafiği yönetme hareketleridir.
c)Trafik Kontrolü: Karayolunu kullanan kişilerin trafik kurallarına riayet edip etmediklerini, araçların trafiğe uygun olup olmadığını, araç ve sürücülere ait belgeleri, araçta bulundurulması zorunlu teçhizatları kontrol ederek, uymayanlar hakkında yasal işlem yapmaktır.
d)Seyir Halinde Kontrol: Hareket halindeki trafik içinde trafik kurallarını ihlal edenlerin tespit edilmesi amacı ile yapılan kontroldür.
e)İhbarlı Kontrol: Karayolları üzerinde kural ihlal edenleri tespit ederek muhabere cihazlarıyla ilerideki ekibe bildirme şeklinde yapılan kontroldür.
f)Sabit Kontrol: Trafik kontrolleri (seyir ve ihbarlı) neticesinde kural ihlali yaptığı tespit edilenler hakkında cezai işlem yapmak, sürücü ve taşıta ait belgelerle kontrole tabi diğer hususları incelemek üzere araçların durdurularak yapılan kontrolüdür.
g) Bildirme Görevlisi: İhbarlı kontrolde kural ihlali yapanları havadan veya yerden tespit ederek çevirme ekibine bildiren personeldir.
h) Merkez: Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığını ifade eder.İKİNCİ BÖLÜM

Trafik Kontrol Şekilleri

Kontrol Şekilleri

MADDE 4- Trafik kontrolleri aşağıdaki şekillerde yapılır;

a) Seyir halinde kontrol,
b) İhbarlı kontrol,
c) Sabit kontrol.

Seyir Halinde Kontrol
 
MADDE 5- Akan trafik içerisinde;

a) Hız,
b) Şerit izleme,
c)Trafik ışıkları, trafik işaret levhaları ve yer işaretleri,
d) Dönüş,
e) Geçme ve geçilme,
f) Takip mesafesi,
g) Yavaş sürme yasağı,
h) Geçiş kolaylığı sağlama,
ı) Kavşaklarda geçiş hakkı,
i) İndirme ve bindirme,
j) Duraklama ve park etme,
k) Işıkların kullanılması,
l) Araçların yüklenmesi,
m) Araçların manevraları,
n) Geçiş üstünlüğünün kullanılması,
o) Ses, müzik ve haberleşme cihazlarının kullanılması,
ö) Tedbirsiz ve saygısız araç sürülmesi,
p) Koruyucu teçhizat kullanma ve benzeri,

Kurallarının ihlal edilmesinin tespiti halinde, hareket halindeki ekip aşağıdaki şekilde davranır;
 
1-Trafiği tehlikeye düşürmeyecek şekilde emniyetli mesafeden durdurulmak istenilen taşıta yaklaşılarak geçiş üstünlüğü işareti (var ise elektronik sirenli tepe lambası, jaluzi, ışıklı işaret şeridi, panoları veya megafon ile, yoksa selektör ve klaksonla) verilir.
2-İkaz edilen taşıtın solundaki şeride geçilerek sağ tarafta oturan ekip görevlisi taşıtın sağ camından polis dur-geç levhasının “DUR” kısmını gösterir.
3-Durdurulmak istenilen taşıtın arkasında kalmak suretiyle güvenli bir yerde taşıtı durdurur ve dörtlü park lambalarını yakar.
4-İhlal edilen trafik kuralı araç sürücüsüne açıklanarak, cezai işlem uygulanır.
5-Görevliler, sürücü ve taşıta ait sabit kontrollerde dikkat edilmesi gerekli hususları da inceler.
6-Hatalı hareketi görülen taşıta müdahale imkanı bulunamadığı takdirde, taşıtın plakasını kaydederek, güzergah üzerindeki diğer ekiplere haberleşme cihazlarıyla bildirir ve cezai işlem uygulattırır.

İhbarlı Kontrol

MADDE 6- Karayolları üzerinde trafik kurallarının ihlal edildiği ve trafik kazalarının sıklıkla meydana geldiği yerlerde veya sinyalize kavşaklardaki görevliler ile hava ekibi tarafından bu Yönergenin 5 inci maddesinin (a) ve (g) bentleri dışında kalan bentlerdeki kural ihlallerini yapanların tespit edilip, telsizle çevirme ekibine bildirilmesi amacıyla;

a)Bildirme görevlisi, taşıtların plakalarını rahatlıkla görebilecek bir noktada ya da şekilde yerini alır.
b)Bildirme görevlisinin her iki yönünde, arada dönüş yolları bulunmayan güvenli bir noktada çevirme ekibi konuşlandırılır.
c)Bildirme görevlisi, kural ihlali yapan taşıtların plaka, cins ve rengi ile ihlal edilen kuralları kaydederek çevirme ekibine bildirir.
d)Çevirme ekibince bildirilen taşıtlar kayda geçirilerek, ihlal edilen kural taşıt sürücüsüne açıklanarak cezai işlem yapılır.
e)Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen azami hız limitlerini % 10’dan daha fazla aşan taşıtların tespit edilmesi amacıyla, radar cihazları ile kontrol yapılması halinde;

1-Radar kontrolleri yapılacak yolların seçiminde, aşırı hız sonucu kazaların meydana geldiği yerler ile hız sınırları işaretlerle belirtilmiş olan bölgelere öncelik verilir.
2-Radar otosu, seyir halinde veya durarak uygun bir noktada görev yerini alır.
3-Hız kontrollerinin durarak yapılması halinde, kontrol yapılacak yere uyarı mahiyetinde, seyyar “HIZ KONTROLÜ” ikaz levhası yerleştirilir. (Ek:1, şekil:1)
4-Çevirme ekibi, taşıtları güven içinde durdurabilecek uygun bir yer seçer. (Ek:2)
5-Radar ekibi, hız limitlerini aşan taşıtların plaka, cins ve renklerini kaydederek çevirme ekibine bildirir.
6-Radar ekibinin bildirdiği taşıtlar çevirme ekibince kayda geçirilerek, hız kuralını ihlal eden sürücü durdurulur ve sürücüsüne kaç kilometre hızla seyrettiği açıklanarak, cezai işlem uygulanır.
7-Radar ekibi ile çevirme ekibi arasındaki yolda sağa, sola ve geriye dönüş imkanlarının olmamasına dikkat edilir.

Sabit Kontrol

MADDE 7- Trafik personeli tarafından güvenli bir trafik ortamı sağlanması amacıyla;

a)Sürücülere ait belgeleri,
b)Sürücülerin sağlık durumlarında araç kullanmayı engelleyici bir durumun olup olmadığını,
c)Araçlara ait belgeleri,
d)Araçların tescil maksadı dışında kullanılıp kullanılmadığını,
e)Araçlara ait trafik ayırım işaretleri ve diğer işaretlerini,
f)Araçların teknik şartlara uygunluğunu,
g)Araçlarda bulundurulması zorunlu gereçleri,
h)Araçların muayene süresinin dolup dolmadığını,
ı)Alkollü içki etkisi altında araç sürülüp sürülmediğini,
i)Taşıt kullanma sürelerinin aşılıp aşılmadığını,
j)Araçlardaki taksimetre ve takoğraf cihazlarını,
k)Araçlardaki görüntü cihazlarını,
l)Araçlarda bulundurulması zorunlu sigortaların yaptırılıp yaptırılmadığını,
m)Ticari taşıt kullanma belgesi ve taşıt tanıtma kartını,
n)Araçların ışık donanımı ve lastiklerini,
o)Araçların yolcu ve yük kapasitesinin aşılıp aşılmadığını ve yükleniş şeklini,
ö)Araçlarda kullanılması zorunlu koruyucu trafik tertibatının kullanılıp kullanılmadığını,
p)Şehirlerarası ve ülkelerarası yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçların yetki belgelerini,
r)İncelemeye tabi diğer hususları kontrol etmek üzere görevliler aşağıdaki şekilde davranır;

1-Kontrol ekibi, her iki yönden sürücüleri rahatlıkla görebileceği şekilde, görüş sahası uygun, eğimsiz ve güvenli bir yer seçer.
2-Taşıtların kontrol noktasına emniyetli şekilde yanaşmalarını sağlamak amacıyla, trafik konileri ile kontrol şeridi oluşturulur. (Ek:2)
3-Kontrol mahallindeki yolun diğer şeridi daima trafiğe açık bırakılır.
4-Araçların geliş istikametindeki uygun bir yere, sürücülerin görebileceği şekilde, yolda trafik kontrolünün yapıldığını belirleyen seyyar “TRAFİK KONTROLÜ” ikaz levhası konulur. (Ek:1, şekil:2)
5-Gece yapılacak kontrollerde, trafik otosunun varsa tepe lambası, yoksa dörtlü flaşörleri kontrol müddetince yakılarak, görevli personel yansıtıcı teçhizat kullanır ve kontrol mahallinde uygun bir yere trafik kontrolünün yapıldığını belirleyen ışıklı ikaz işaretleri yerleştirilir.
6-Kontrol mahalline yaklaşan araçları bir görevli emniyetli bir duruş noktasında işaret ve yön tayini ile yavaşlatırken, diğer bir görevli de kontrol edilecek taşıtları diğerlerinden ayırarak kontrol şeridine girmelerini sağlar ve burada gerekli trafik kontrolleri yapılarak, eksikliği görülenlere cezai işlem yapılır.
7-Görevlilerin taşıtları banket veya yolun en sağ şeridinde kontrol yapmalarına bilhassa özen gösterilir.
8-Geçmenin yasak olduğu, görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, kavşaklarda, hemzemin geçitlerde, dar yollarda, araçların durdurulacağı uygun genişliği olmayan yollarda, trafiğin yoğun olduğu yollarda, trafiği aksatacak şekilde vb. yerlerde sabit kontrol yapılmaz.

Kontrol Mahallinde Dikkat Edilecek Hususlar

MADDE 8- Kontrol mahallinde;

a)Personelin kendi can güvenliğini ön planda tutmasına,
b)İzdiham oluşturulacak şekilde gereğinden fazla taşıtın yığılmamasına,
c)Kontrol esnasında araç ayırımı yapılmamasına,
d)Yolcuların taşıttan inmemesine ve ilgisiz şahısların kontrol mahallinde birikmemesine,
e)Sürücü ve yolcularla münakaşadan kaçınılmasına,
f)Vatandaşların uzun süre bekletilmemesine ve kontrolün en seri şekilde yapılmasına,
g)Uygulamaların, polisin itibar ve otoritesine yakışır, ifadelerinde itiraza meydan vermeyecek şekilde kesin ve kararlı olmasına,
h)Cezaların ihlal edilen trafik kurallarının karşılığı olan, Kanunda yazılı maddelere göre tatbik edilerek, keyfi ceza yazılmamasına,
ı)Trafik konilerinin yerleştirilerek kontrol şeridi oluşturulmasına,
i)Kontrolün cep içerisinde yapılmasına özen gösterilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Trafiğin Düzenlenmesinde İşaret ve Yön Tayini

Trafiği Yönetme Hareketleri

MADDE 9- Taşıt ve yaya trafiğinin düzenli ve güvenli bir şekilde değişik yönlere kanalize edilmesini sağlamak amacı ile trafik görevlisinin vereceği işaret ve yön tayini aşağıdaki şekillerde yapılır:
 
a) Yolun Trafiğe Açık Olması Hali

1-Trafik görevlisinin duruş pozisyonuna göre sağ ve sol kol istikametinde kalan yollar trafiğe açıktır.
2-Bu pozisyonda her iki kol (Ek:3, şekil:1-A), sağ veya sol koldan biri (Ek:3, şekil:1-B) yere paralel biçimde yanlara açılabileceği gibi, her iki kol vücuda dik vaziyette aşağıya da bırakılabilir. (Ek:3, şekil:1-C)
3-Bu durumlarda trafik, kolların istikametinde bulunan yollara açık olacaktır.

b)Yolun Trafiğe Kapalı Olması Hali

1-Trafik görevlisinin duruş pozisyonuna göre, ön ve arka cephesinde kalan yollar trafiğe kapalıdır.
2-Bu pozisyonda kolların her ikisi (Ek:3 şekil:2-A) veya biri yanlara açılabileceği gibi (Ek:3, şekil:2-B), vücuda dik vaziyette aşağıya da bırakılabilir. (Ek:3, şekil:2-C)
c)Trafiğin Bütün İstikametlere Kapanması Hali
1-Trafik görevlisinin sağ veya sol kollarından biri yukarıda, diğeri aşağı pozisyonda ise, bu durumda yol bütün yönlere kapalı olup, daha önce kendisine açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı anlamındadır. (Ek:3, şekil:3)
2-Trafiğin kendisine açık veya kapalı olan yollardaki taşıt sürücüleri, trafik görevlisinin vereceği ikinci bir yön değiştirme hareketine kadar hareket edemezler.
3-Ancak bu pozisyonda, daha önce yol kendisine açık olup da, dönüş yapmak üzere kavşak içerisine depolanan taşıtlar kavşağı terk etmek mecburiyetindedirler.

Trafiği Hızlandırma ve Yavaşlatma Hareketleri

MADDE 10- Trafiği hızlandırma ve yavaşlatma hareketleri aşağıdaki şekillerde yapılır:

a)Trafiği Hızlandırma İşareti

1-Trafik görevlisi, hızlandırmak istediği yöne sol veya sağ yanı dönük olarak, o istikamette bulunan kolunu yere paralel olacak şekilde ve dirsekten kırmak suretiyle eline kadar olan kısmı yukarıya kaldırıp, tekrar yere paralel hale getirir.
2-Bu işaretin seri yapılması o yönde akan trafiğin hızlanması talimatını içerir. (Ek:3, şekil:4)

b)Trafiği Yavaşlatma İşareti

1-Trafik görevlisi, yavaşlatmak istediği yöne dönük durur ve sağ veya sol kolunu trafiğin akış istikametine göre omuzdan yere paralel oluncaya kadar kaldırıp, 45 derece ile 90 derece arasında yavaş yavaş sallar.
2-Bu işaretin seri yapılması o yönde akan trafiğin yavaşlaması talimatını içerir. (Ek:3, şekil:5)

Yön Tayini Hareketleri

MADDE 11- Trafiğin düzenlenmesini temin için sabit veya seyir halinde bulunan trafik personeli, devlet büyüklerine ve teşkilat mensuplarına selam vermez.
Ancak, devlet büyüklerinin trafik görevlilerinin sorumluluk sahasındaki karayolu güzergahlarından geçişlerinde yön tayini hareketlerine dikkat edilir. (Ek:3, şekil:6)

İşaret ve Yön Tayininde Dikkat Edilecek Hususlar

MADDE 12- İşaret ve yön tayininde dikkat edilecek hususlar şunlardır:

1-Sinyalize kavşaklarda görevli kişiler, mecburiyet olmadıkça yönetime müdahale etmemek zorundadırlar.
2-Trafik görevlisinin vereceği bütün işaretler anlaşılır, kararlı ve net olacaktır.
3-Yolun trafiğe kapanması istenildiği takdirde, genel trafik durumu gözden geçirildikten sonra, kavşağa yaklaşmakta olan taşıtların emniyetli bir şekilde durabileceği hesap edilerek, işaret ve yön değiştirilecektir.
4-Yol kendisine açık olduğu halde süratle kavşağa girmekte olan taşıtların ani olarak durdurulmamasına özen gösterilir.
5-Trafiğin bütün yönlere kapandığı hallerde trafiği diğer istikamete açmadan önce, kavşak içerisinde dönüş yapmak için depolanan taşıtların, kavşağı emniyetli şekilde terk etmeleri sağlanır.
6-Kavşaklarda trafiğin yönetimi sırasında geçişlerin, güvenli fakat kurallara uygun şekilde yapılmasına, birikime meydan verilmemesine ve uzun süre taşıtların bekletilmemesine özen gösterilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ekip Faaliyetleri ve Kontrol Programı

Ekip Faaliyetleri ve Kontrol Programı

MADDE 13- Her ekibin günlük genel faaliyetini izlemek ve değerlendirmek amacıyla “Günlük Ekip Faaliyetleri ve Kontrol Programı Çizelgesi” düzenlenir. (Ek:4-A ve 4-B)

Bunun için;

a) Kontrolün tarihi, yapıldığı karayolu güzergahı ve şekli saatlere göre belirlenir.
b) Günlük kontroller sonunda, kontrol edilen taşıt sayısı, peşin ceza yazılan sürücü sayısı, peşin ceza yazılan para miktarı, ceza tutanağı yazılan sürücü sayısı, ceza tutanağı yazılan para miktarı, ceza uygulanan yaya sayısı, yayalara uygulanan para miktarı, ceza yazılan toplam para miktarı, trafikten men edilen taşıt sayısı ve tanzim edilen suç tutanağı sayısı belirlenir.
c)Uygulama neticesinde sürücü kusurları bölümüne yapılan trafik kuralı ihlalleri yazılır.
d)Program çizelgesi her ekip amiri tarafından mesai bitiminde doldurularak birim yetkilisine verilir.
e)Her ekip için “Ekip Faaliyetleri ve Kontrol Programı” dosyası açılır ve faaliyet çizelgeleri, değerlendirmeye esas olmak üzere tarih sırasına göre, dosyasında muhafaza altına alınır.
f)Kontrol programları, trafik hizmetlerinden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısının başkanlığında, şehir içi karayolları için Trafik Denetleme veya Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü, şehir dışı karayolları içinse Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü ile sıralı trafik amir ve memurlarından oluşturulacak bir komisyon tarafından hazırlanır.
g)Hazırlanmış programlar İl Emniyet Müdürünün tasdikinden geçer.

Kontrol Programı Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar

MADDE 14- Kontrol programları hazırlanırken;

a)Kazaların en çok yoğunlaştığı karayolu güzergahları ve kara noktalar ile trafik kurallarının en çok ihlal edildiği yol kesimlerine,
b)Seyir halinde ve ihbarlı kontrollere ağırlık verilerek, özellikle hatalı sollama, yakın takip, aşırı hız, şerit ihlali ve emniyet kemeri kullanmama kural ihlallerine,
c)Takoğraf kontrollerine terminal ve şehir giriş ve çıkışlarında ağırlık verilmesine,
d)Şehir içi karayollarında trafik tıkanıklığına müsait cadde ve sokaklarda duraklama ve park etme yasağına uymayanların park yerlerine çekilmesine,
e)Merkezden gönderilen emir ve genelgelerin yerine getirilmesine,

Öncelik verilir.

Özel Düzenleme Programları

MADDE 15- Trafik güvenliğinin tesis edilmesi amacıyla;

a)Milli ve dini bayramlarda,
b)Devlet törenlerinde,
c)İl ve ilçelerin kurtuluş günlerinde,
d)Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde,
e)Sportif faaliyetlerde,
f)Trafik haftası ve benzeri durumlarda,
Özel düzenleme programları hazırlanır ve uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sorumluluk, Yürürlükten Kaldırma, Yürürlük ve Yürütme

Sorumluluk
MADDE 16- Bu Yönergenin uygulanmasından, İl Emniyet Müdürü, trafik hizmetlerinden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Trafik Tescil, Trafik Denetleme, Trafik Tescil ve Denetleme, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürleri ile sıralı amirler sorumludur.

Yürürlükten Kaldırma
MADDE 17- 02.02.1981 tarihinde yürürlüğe giren Trafik Kontrollerine İlişkin Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 18- Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 19- Bu Yönerge hükümlerini Emniyet Genel Müdürü yürütür.

BaSSaR:
Teşekkürler Highside çok kişinin canı yanıcak galiba  ???

Başkan:
Sevgili Highside paylaşım için çok teşekkürler...
Burada yazılanlardan farklı olarak hız kontrolü noktalarına uyarı levhası konmadığına çok şahit oluyorum, (Radarla hız kontrolü levhasından bahsediyorum)
Bu levhanın konmasının mecburi olduğunu düşünüyorum, aşağıdada belirtmişsiniz. Tabiki amaç tehlikeli noktalarda kazaları önlemekmi yoksa sürücü avlamakmı? işte değişmesi gereken bir mantık daha... :angrrry:

BaSSaR:
Babamlar geçen gün 107 km ile radara girmişler araba sollariken ve radar tabelasıda yokmuşve 222 ytl ödemek zorunda kalmışlar ordaki poliste ağzında sakız adam gibi konuşmuyormuş falan çok sinir oldumm bu adamların paraları vergiden kesiliyor biz olmasak onlarda olmaz bize nasıl davranıyorlar çok kötü bir olay

Guclu:
(paylaşım için teşekkürler)

bende malesef geçen hafta 103 ile radara yakalandım , 99'un altında kalmanız gerekiyormuş , olaydan bir hafta sonra bu sefer farklı bir noktada 104 ile radara yakalandım  :-\

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa